Kollégiumunk a Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola szerves része. 

Az iskola hivatalos honlapja elérhető ezzel a linkkel.

 

1973-ban adták át a kollégium épületét. Harminc évre rá, 2003-ban elkészült a kollégiumi tetőtér beépítése.  Az épület földszintjén jelenleg tantermek vannak, melyekben a délutáni tanulószobai és csoportfoglalkozások folynak. A földszinten található még egy informatika terem és egy kiskonyha is. Az első emeleten 19 fiú, a másodikon 18 lány szoba található, négy illetve hatágyas elrendezésben. Jelenleg 148 kollégista diák található itt, melyből 84 fiú és 64 lány.

  

A kollégiumi házirend
 
       A. Általános szabályok
 
 1. A kollégiumi felvételről az intézmény igazgatója dönt a kollégiumvezetők egyetértésével. A felvétel egy tanévre szól. Valamennyi kollégiumi elhelyezést igénylő kilencedikes tanulót felvesszük. A felsőbb évesek minden évben május 31-ig jelentkezhetnek írásban a következő tanítási év kollégiumi férőhelyeire. A jelentkezőket és szüleiket július 15-ig tájékoztatjuk a felvételről vagy az elutasításról. Túljelentkezés esetén az iskola igazgatója dönt ? a kollégiumi nevelőtestület és a KDB javaslatait figyelembe véve -, a tanulmányi és közösségi munka, valamint a szociális rászorultság alapján a felvételről.
 2. A kollégium hétköznap 8.00-tól 12.00-ig, illetve pénteken 8.00-tól 11-ig tart zárva, ott-tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.
 3. Vasárnap este 18.00-tól 21-ig kell visszaérkezni a kollégiumba, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet a szülő írásbeli kérése alapján.
 4. A hét közben történő eltávozáshoz a szülő előzetes írásbeli vagy telefonos kérése szükséges.
 5. Az intézmény területét a kimenő és az egyéni rendszeres elfoglaltságok kivételével csak az ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el a tanulók, akikre a kint-tartózkodás alatt is vonatkoznak a kollégiumi szabályok.
 6. A kollégisták este (1-1 fő), illetve reggel (2-2 fő) naposi teendőket látnak el: jelzik csengőszóval a tanulószobák kezdetét és végét, segítik az ügyeletes nevelő munkáját, részt vesznek környezetük tiszta és rendezett állapotának megőrzésében, megteremtésében.
 7. A kollégisták a kollégium helyiségeit, berendezési, felszerelési tárgyait óvják, rendeltetésszerűen használják, az észlelt meghibásodásokat jelentik nevelőjüknek. Szándékos rongálás esetén a jogszabályokban megadott mértékben anyagi felelősséget vállalnak.
 8. Alkoholt, drogot, illetve másokat is veszélyeztető eszközöket (pirotechnikai eszközöket, fegyvernek minősülő tárgyakat stb.) tilos a kollégiumba behozni, a diákoknak maguknál tartani.
 9. Az alkoholos és drogos befolyásoltság fegyelmi büntetést von maga után.
 10. Senki sem zavarhatja auditív eszközeivel (mobiltelefon, magnetofon stb.) mások munkáját, tanulását, nyugalmát.
 11. A kollégiumi szobákban elhelyezett, a tanulók személyes tulajdonát képező tárgyakért az intézmény korlátozott felelősséget vállal azzal, hogy biztosítja a zárható szoba- és szekrényajtó feltételeit. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel élhet.
 12. A kollégiumi szobában élelmiszer tárolása tilos (kivéve a tartós, jól elzárható élelmiszereket).
 13. A kollégiumi szobákba a kollégiumi nevelőtestület bármely tagja bármikor jogosult belépni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg.
 14. A kollégista tanuló betegség esetén az ügyeletes nevelőtől kéredzkedik orvoshoz. Ha az orvos kiírta, lehetőség szerint hazautazik. Ha otthonról nem érkezik vissza, a szülő telefonon köteles jelezni a távolmaradását.
 
    B. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok
 
 1. Minden kollégista tanuló választó és megválasztható a Kollégiumi Diákbizottságba, ezen túl csoport szintű funkciója, tisztsége lehet.
 2. Egyéni problémáival, társaival kialakult konfliktusaival a nevelőtanárokhoz és a kollégiumvezetőhöz fordulhat.
 3. Részt vehet a kollégium kulturális-, sport-, szabadidős-, önkiszolgáló- és közéleti tevékenységében.
 4. A kollégiumi helyiségeket az adott helyiség használati rendjének megfelelően díjmentesen használhatja (informatikai terem, kondicionáló terem, teakonyha, játékszoba, tornaterem stb.).
 5. Indulhat a kollégiumok közötti versenyeken, vetélkedőkön, részt vehet a különböző rendezvényeken.
 6. Igénybe veheti a kollégium szociális és egészségügyi szolgáltatásait (tisztálkodás, pihenés, orvosi ellátás).
 7. Joga van a tanuláshoz, ismeretei bővítéséhez.
 8. A nevelőtanáron kívül a tanuló joga is, hogy kezdeményezze az egyéni törődést biztosító foglalkozást.
 
      C. A tanulói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályok
 
 1. A kollégista heti kötelező foglalkozása 14 óra: 12 óra (4x3) szilencium, 1 óra csoportfoglalkozás, 1 óra egyéb foglalkozás (korrepetálás, felzárkóztató, tehetség­gondozás, szakkör, amit a diák egy évre választ). E kötelezettségek alól alkalmi vagy időszakos felmentést egyéni elbírálás alapján a csoport nevelőtanára adhat.
 2. A tanuló a mindenkori jogszabály által előírt térítési kötelezettségének a megadott időben tegyen eleget. Ha a kollégiumi étkezési díjat nem fizeti be, a gazdasági hivatal a szülőket értesíti a díjhátralékról. A térítési díj fizetésének elmulasztása esetén kétszeri eredménytelen felszólítás után a kollégiumi tagsági viszony megszüntethető. Kedvezményes étkezési díj fizetésére azon diákok, illetve szüleik jogosultak, akik az államtól kiemelt iskoláztatási támogatást kapnak (azaz egyedül nevelik gyermeküket; kettőnél több az eltartott tanköteles gyermek száma; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek; folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állnak). A kedvezményt a rászorulók minden év szeptember elején igényelhetik az intézmény igazgatójához eljuttatott kérvényükkel. A térítési díj az előre megrendelt étkezések díja, ezért lemondani (betegség vagy egyéb ok miatt) csak 2 nappal előre lehet telefonon (94-512-423) vagy személyesen. Az időben lemondott étkezések árát a következő hónap esedékes díjbefizetésekor a Gazdasági hivatal beszámítja vagy kimaradás esetén visszafizeti.
 3. Minden kollégista óvja és védje személyes tárgyait, felszerelését. A diákok azokat a gyári kiállítású elektromos gépeket használhatják a kollégiumban, amelyeket a tanév elején az iskola és az általa megbízott érintésvédelmi szakember engedélyezett. Az ezen a listán szereplő és a későbbiekben is hibátlanul működő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos készülékeket a tanulók saját felelősségükre használhatják. A listán nem szereplő eszközök használata miatt keletkező károkért a tanuló anyagi kártérítésre kötelezhető.
 4. A diákok felesleges eszközöket, értékeket, nagyobb pénzösszeget ne tartsanak maguknál, ha mégis van ilyen, biztonságos megőrzésre átadhatják nevelőjüknek.
 5. A szekrények zárása kötelező.
 6. Minden kollégista legyen tiszta és ápolt.
 7. A kollégista köteles a napirendet betartani: 6.30-tól ébresztő; 7.30-ig tisztálkodás, öltözködés, reggeli, szobarend, 7.35-ig kell a kollégiumot elhagyni; 12.00-től visszaérkezés a kollégiumba, ebéd, szabad program; 14.50-től fakultatív tanulószoba, szakkörök, foglalkozások; 16.00-tól szilencium (60 percenként negyedórás szünettel); 18.20-tól vacsora; 19.00-től foglalkozások, szabadidős tevékenységek; 21.00-től ajtózárás, létszámellenőrzés, felkészülés a takarodóra; 22.00-kor villanyoltás, takarodó.

 

          D. A kollégium foglalkozási rendje:

 1. A heti 12 órás szilenciumi foglalkozás minden kollégista számára kötelező. Ennek regisztrálása naponta jelenléti íven történik. Az előírt időt vagy tanulószobai foglalkozáson vagy egyéni tanulóként szabadon lehet teljesítheti. Egyéni tanuló az lehet, akinek az előző félévi átlaga legalább 3,5 vagy azt a nevelőtanára alapos indok alapján írásban engedélyezi.
 2. A gyakorlat előtti napon egy óra tanulószobai foglalkozás kötelező, a másik kettő szabadon, másokat nem zavarva tölthető el.
 3. Fakultatív tanulószoba a napirendben szereplő időpontokban tartható. A késő esti tanulásra az ügyeletes nevelő engedélyével maximum 23 óráig, a kijelölt helyen van lehetőség.
 4. A csoportfoglalkozások ideje: hétfő 19.00 - 19.40-ig.
 5. A 3 órás szilenciumok után a kollégista diákoknak lehetősége van a szabadba vagy a tornateremben a sportolásra, mozgásra.
 6. A diákok önszerveződése révén is működhetnek a szabadidő helyes eltöltését célzó foglalkozások, amelyek pedagógiai irányítással, ellenőrzéssel zajlanak, diákfelelősök részvételével; a jelenlévők saját magukat regisztrálják (játékszoba, kondicionáló terem, tornaterem, teakonyha).
         E. A kollégiumi helyiségek használatának szabályai
     
1.      A napirend betartása mellett a tanulók korlátlanul használhatják a szociális, egészségügyi ellátásukhoz szükséges helyiségeket, illetve azokat, ahol felkészülésük folyik (hálók, tanulószobák, vizesblokk, ebédlő, kastélypark).
 1. A kollégium speciális helyiségeinek használata nevelőtanári irányítással, ellenőrzéssel külön meghatározott időben és rendben történik.
 2. A tornacsarnokot az esti időszakban a diákokkal egyeztetve a megadott nyitvatartási időben használhatják a kollégisták.
 3. A nagykorú tanulóink részére kijelölt dohányzóhelyet biztosítunk, aminek a takarításáról, rendjéről az ott dohányzó diákok gondoskodnak.
 
     F. Egyéb rendelkezések
 
 1. Az a kollégista, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi és/vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul (pl. versenyeredményével) az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez, jutalmazásban részesül. Ennek fokozatai: nevelőtanári - kollégiumvezetői dicséret, kedvezmények (pl. kimenő) adása, év végi tárgyjutalom (könyv, ajándéktárgy), a kiváló kollégista cím elnyerése.
 2. A kollégiumi rend megsértéséért a vétkes tanulók fegyelmi büntetésben részesülnek. Fegyelmi tárgyalás nélkül adható büntetések: nevelőtanári figyelmeztetés szóban, írásban, intés, megrovás; kollégiumvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás. Fegyelmi tárgyalás útján adható büntetések: megrovás, szigorú megrovás, kizárás a kollégiumból.
 
     G. A kollégiumi diákbizottság (KDB)
 
 1. A KDB feladata egyrészt, hogy a kollégista diákok érdekeit képviselje, érdekükben eljárjon, másrészt segítsen és szervezzen az alábbi területeken: tanulmányi munka, kollégiumi sportélet, kulturális programok, kollégiumi rádió. Jogorvoslati ügyekben javaslatot tehet a panasz elbírálására és annak érdemi intézésére.
 2. Tevékenysége a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A KDB-t a nevelési csoportok küldöttei alkotják. A tagok egymással mellérendelt viszonyban vannak. A tisztségviselőiket (elnök, sportfelelős, kultúrfelelős, gazdasági felelős) évente maguk közül választják. A vezetőség üléseit az éves munkaterv szerint kéthetente, szükség esetén gyakrabban vagy ritkábban tartja.
 3. A KDB önállóan dönt a saját működéséről, éves programjáról, az évi két közgyűlés rendjéről. Egyetértési joga van az SZMSZ, a Pedagógiai program, Házirend diákokra vonatkozó tartalmával-, továbbá az ünnepélyekkel, hagyományápolással összefüggő programokkal-, a jutalmazás-büntetés elveivel-, valamint a termek működési rendjével kapcsolatban. Véleményezési joga van a tanulók nagyobb csoportját, azaz egy nevelési csoportot érintő kérdésekben, a könyvtár- és sportlétesítmények működési rendjének szabályozásában, a kollégiumi felvételi elveinek meghatározásában. Részvételi és szavazati joga van a fegyelmi tárgyaláson.
 4. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem zavarja az iskola és a kollégium működését. A diákmozgalom és érdekképviselet segítésére az iskola igazgatója pedagógust ajánl a diákönkormányzat számára.
 5. A kollégium a csoportfoglalkozások keretei között lehetőséget ad a diákbizottság képviselőinek, hogy tájékoztassák társaikat a bizottság döntéseiről.
 6. A KDB kapcsolatot tart a városi és megyei ifjúsági szervezetekkel.

Herman Ottó Kollégium

Szombathely

Diavetítő
Naptár